PAKALPOJUMI

Komunikācijas vadība
•  Stratēģiskās komunikācijas konsultācijas
•  Organizācijas iekšējās un ārējās komunikācijas audits
•  Uzņēmuma tēla veidošana un reputācijas vadība
•  SA un komunikācijas stratēģiju izstrāde

Mediju attiecības
•  Mediju attiecību veidošana un uzturēšana
•  Publicitātes nodrošināšana
•  Atbalsta projektu stratēģiju izstrāde un konsultācijas atbalsta projektu izvēlē

Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ilgtspēja
•  KSA stratēģiju izstrāde un realizācija
•  KSA rezultātu analīze un pārskatu veidošana

Apmācības komunikācijas jomā
•  Mediju treniņi
•  Publiskās uzstāšanās treniņi
•  Krīžu komunikācijas treniņi/simulācijas
•  Amatpersonu tēla veidošana

Interešu pārstāvniecība
•  Situācijas monitorings
•  Sociālpolitikas (Public Affairs) stratēģiju izstrāde un  vadība
•  Lobisms

Krīzes un problēmsituāciju komunikācija
•  Krīzes situāciju komunikācijas vadība
•  Krīžu komunikācijas stratēģijas izstrāde

Sociālie mediji un digitālā komunikācija
•  Attiecību veidošana ar mērķauditorijām sociālo mediju vidē
•  Sociālo mediju kontu uzturēšana
•  Kampaņu realizēšana

Pasākumi
 Pasākumu plānošana un organizēšana: semināri, konferences, klientu pasākumi u.c.
• Radošo risinājumu un konceptu izstrāde
• Scenāriju izstrāde